Concrete Werking

Gezinsbegeleidingscentrum voor

maatschappelijk kwetsbare gezinnen

met kinderen tussen 0 en 6 jaar

Concreet vertaald ziet de werking van de Tuimel er als volgt uit :Gezinsondersteuning op maat met een mix van verschillende werkvormen :

 


Steeds meer realiseren wij ons de kracht van de formule die de Tuimel biedt aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

 Het is de cocktail van de verschillende werkvormen die wij kunnen aanbieden aan ouders en hun kinderen, die in onze ogen de grote kracht en de eigen specificiteit van de Tuimel uitmaakt. 


De verschillende werkvormen zijn :


·        gezinsbegeleiding met gespreksmatige en/of  ‘doe-activiteiten’ aan huis, op de Tuimel, of elders met de vaste gezinsbegeleider, bijvoorbeeld videotraining en Triple P (Level 2-3-4-5)


·        babywerking en peuterklasje = ontwikkelingsstimulerend aanbod voor de kinderen, met sterk betrekken van de ouders,  om ouder en kind beter op elkaar af te stemmen 


·        de ouderwerking met o.a. dagelijks onthaal (elke dag 1 uur koffie met ruimte voor informeel gesprek), de atelierwerking, de oudervergaderingen (6-wekelijks), de vormingsmomenten (o.a. 2-wekelijkse cursus ‘opvoeding’), gezinsuitstappen en gezinsvakantie, Groepsgerichte Triple P Level 4.     


·        de participerende kinderwerking waarbij ouders en begeleiding samen de verantwoordelijkheid delen voor een grotere kindergroep 

Wij merken o.a. door de aanvragen die wij krijgen, het samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties en deelname aan vormingsdagen, dat vooral het concreet samen ‘doen’ van ouders, kind of kindergroep en begeleiders, de Tuimel uniek maakt.


 

Door een samen gekozen en regelmatig bij te sturen menu van werkvormen ondersteunen we gezinnen om greep te krijgen / te houden op hun eigen hulpverlening.  Dit is toch een belangrijke trend in de huidige politiek t.a.v kansarmoede.


 

De sterk ervaringsgerichte actie tussen ouders, (hun) kinderen en begeleiders doet een dynamisch  proces ontstaan van gedeelde ervaring, erkenning geven en krijgen, opvoedingsterreinen samen verkennen en samen zoeken naar haalbaar evenwicht in kwetsbare gezinnen.


Telkens weer voelen ouders zich aangesproken op hun positieve krachten, beleven er plezier in, ze voelen zich door de begeleiding, andere ouders en hun eigen kinderen gewaardeerd.  Zo krijgen ze ook weer extra energie om in het eigen gezin opbouwend rond nieuwe perspectieven te werken.

 


Deze vorm van linken van theorie (vaak via begeleidingsgesprekken en het cursusje ‘opvoeding’) en praktijk blijkt nauw aan te sluiten bij de begeleidingsnoden van deze maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en biedt hen extra ontplooiingskansen.Emancipatie, participatie en vooral gelijkwaardigheid behoren tot de visie waar de werking van de Tuimel van doordrenkt is. 


Aandacht  en erkenning voor de gekwetste en de meest kwetsbare geven een plaats aan elke ouder en elk kind dat begeleid wordt. Doordat wij door onze manier van werken (heel veel samen mèt ouders zorgen voor kinderen – gecombineerd met een respectvolle openheid t.a.v deze ouders)  vaak heel dicht bij ouders mogen komen (met al hun dromen en hun angsten) krijgen wij ook de ruimte om met hen heel moeilijke materie zoals kinderverwaarlozing, - mishandeling en – misbruik te kunnen bespreken.


Wij krijgen mandaat om situaties te stoppen, wij leggen samen met ouders de weg af die nodig is om onrecht halt toe te roepen. 


Met ruggesteun van het vertrouwenscentrum lukt het ons om veel van deze gezinnen toch te kunnen blijven begeleiden , zo dat ouders en kinderen niet gescheiden hoeven te worden.


We beseffen dat wij dit kunnen door onze zeer intensieve manier van werken en ons aanwezig blijven op een langduriger begeleidingstraject.